Reglementen


____________________________________________________________________________
 
 
 
 
Algemeen reglement EllisSport

Algemeen

 • Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van EllisSport. Dit staat op de website van EllisSport.nl.
 • Bij EllisSport werken we in cursusvorm. Wij hebben per jaar 3 cursusblokken. U betaalt per cursusblok. Nadat de cursus is afgelopen kunt u kijken of u weer verder wilt met de volgende cursus. U betaalt geen lidmaatschap en kan dan ook ieder gewenst moment stoppen. Gemiste lessen mogen in de week dat u deze gemist heeft, ingehaald worden op een andere dag of tijd en eventueel in overleg met de leiding in een volgende week. Om te voorkomen dat de lessen te vol worden vragen wij u vriendelijk vooraf contact op te nemen met de leiding. Het is niet mogelijk om gemiste lessen in een volgend blok in te halen. Als een cursusblok is afgesloten vervalt het recht op in te halen lessen. Er vindt bij vroegtijdige beëindiging van de cursus door cursist geen restitutie plaats van het cursusgeld.
 • De rechten uit hoofde van de cursussen zijn strikt persoonlijk.
 • Mensen die EllisSport komen bezoeken om welke reden dan ook dienen zich te melden bij de leidinggevende.
 • Er kan altijd een proefles gevolgd worden. Besluit u om te blijven dan geldt de proefles als eerste aanvang en start datum.
 • EllisSport behoudt zich het recht voor het totaal aantal cursisten te beperken, alsmede de lesindeling, lestijden en tarieven te wijzigen.
 • EllisSport behoudt zich het recht voor cursisten te weigeren bij overlast en/of misdragingen.

Plichten en verantwoordelijkheden EllisSport

 • Het verzorgen van de trainingen welke minimaal 45 of 55 minuten per les duren gedurende de overeengekomen periode. Bij ziekte van docenten wordt er mits dit mogelijk is altijd een vervangende docent gezocht, in dezelfde dicipline. Wegens onmacht als er geen les gegeven kan  worden mag u een extra les volgen in hetzelfde blok.
 • Het op peil houden van de vakkennis van haar medewerkers(sters).
 • Er voor zorgen dat de accommodatie, al de aanwezige apparatuur en andere hulpmiddelen, welke worden gebruikt, in goede staat verkeren.
 • Het hebben van een hoop plezier en het verbeteren van de conditie in algemeen zin.

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De sporter traint op eigen risico.
 • EllisSport is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.
 • Achtergelaten kleding of eigendommen worden 1 maand bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel en/of afgevoerd.
 • Bij ernstige medische aandoeningen is het raadzaam de leidinggevende hiervan op de hoogte te brengen. Men is echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor haar of zijn gezondheid.

Betaling van Cursus

 • Bij het aanvangen van de cursus dient het verschuldigde cursusgeld in één keer contant of per bank te worden betaald. In het te betalen bedrag zit de BTW al verwerkt.
 • Indien het cursusgeld en/of andere bedragen niet worden betaald na 30 dagen, wordt € 5, = administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien na herinnering (van 30 dagen) dit bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van EllisSport dan wel contant, dan zal EllisSport de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitenrechtelijke incassokosten) zijn voor rekening van de cursist. Tevens dient het lid de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens invorderbaar. In dit soort gevallen behoudt EllisSport zich het recht voor betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
 • Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde cursusgeld en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het cursusgeld. Wel heeft deze de mogelijkheid om de gemiste les in de week waarin hij of zij hem gemist heeft, in te halen. Graag wel vooraf de leidinggevende hiervan op de hoogte te stellen.
 • EllisSport behoudt zich het recht na beëindiging van een cursus, de cursusprijzen te indexeren.

Looptijd en opzegging

 • EllisSport kent geen lidmaatschap. De cursus eindigt na het van te voren bepaalde aantal weken dat de cursus duurt. De cursist is dan ook niet verplicht deze verder op te zeggen.
 • Na het aangaan van de cursus is er geen mogelijkheid meer van opzegging en zal er ook geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. Wel mag een eventueel gemiste les in die week ingehaald worden op een ander tijdstip. Graag wel eerst even overleg met de leidinggevende.

Kleding en schoenen.

 • Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is verboden.
 • De sporter is zelf verantwoordelijk voor kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training.
 • Het te dragen schoeisel dient schoon te zijn. Straatschoeisel of buiten gedragen sport- schoenen zijn verboden. Geen schoeisel met zwarte zolen.
 • Het gebruik van juiste kleding bij de juiste discipline is verplicht.

Roken en dranken

 • EllisSport geeft les in een rookvrij centrum (de Cascade en/of sporthal). Er geldt een algemeen rookverbod.
 • In de trainingszalen zijn alleen drinkflesjes met een afsluitbare dop toegestaan.
 • Er mag niet gegeten worden in de sporthal. Tenzij op medisch advies.

Gedrag sporter

 • EllisSport kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren.
 • Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van de cursus in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van EllisSport kan benadelen, geeft EllisSport en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang de cursus als ontbonden te beschouwen en de betrokkenene(n) de toegang tot de lessen te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van cursusgeld.
 • Sporters onderling dienen elkaar met respect te bejegenen.

Feestdagen

 • EllisSport behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.
 • Gedurende de Schoolvakanties is EllisSport gesloten. Deze staan op de website vermeld onder het tabblad vakanties.
 • EllisSport zal voorafgaand aan de cursus vermelden welke dagen er geen les zal worden gegeven. Hier kan echter geen recht uit ontleend worden.